Hvad er parallelimporteret medicin?

- Parallelimporteret medicin er original medicin, som er importeret til Danmark fra et andet EU-land, hvor den sælges billigere end i Danmark. Der er tale om nøjagtig den samme medicin, som den producenten selv sælger i Danmark – bare billigere.

Ved at købe og tilbyde den samme originale medicin til en billigere pris, end den sælges til i Danmark af den direkte importør, sparer både medicinbrugerne og samfundet mange penge. I 2018 udgorde besparelsen ved parallelimport af medicin 610 mio. kr.

I Danmark er apotekerne forpligtet til at tilbyde kunden den til enhver tid billigste variant af samme lægemiddel. Det giver medicinbrugerne sikkerhed for, at de ikke skal betale mere end nødvendigt for deres medicin. Den billigste pakning vil i mange tilfælde være parallelimporteret. Det bidrager til, at Danmark har nogle af Europas laveste priser på de lægemidler, hvor der er konkurrence mellem flere forskellige produkter.

Parallelimporteret medicin udgjorde i 2018 mere end en fjerdedel af den medicin, som blev solgt på danske apoteker og 7 pct. af den medicin, som blev solgt til sygehuse.

 

Hvad er fordelene ved parallelimporteret medicin?

- Parallelimport skaber konkurrence på lægemiddelmarkedet og bidrager dermed til laver priser og store besparelser for patienter og samfundet og medvirker samtidig til øget forsyningssikkerhed.

Parallelimport af medicin sker, fordi der er mulighed for at indkøbe og sælge medicinen billigere i Danmark, end producenterne sælger medicinen til. Producenterne har forskellige priser på de samme lægemidler i forskellige EU-lande for at kunne tjene så meget som muligt. I kraft af EU’s indre marked, er det muligt for indkøbe medicinen, hvor den er billigst, pakke den om efter danske forskrifter og sælge den i Danmark til en lavere pris end ellers.

I den periode, hvor originale lægemidler er underlagt patent (op til 20 år), er det kun parallelimport af medicin, som er med til at skabe konkurrence og dermed lavere priser på den patentbeskyttede medicin. I mange tilfæde er der flere parallelimportører, som konkurrerer om at sælge den samme medicin. Det bidrager til at opnå endnu lavere priser.

Parallelimport af medicin skaber derfor store besparelser – både for det danske sundhedsvæsen og for den enkelte medicinbruger. Penge, som kan bruges bedre andre steder i sundhedsvæsenet, blandt andet til nye behandlinger, og hos borgerne.

Den største besparelse er i apotekssektoren, hvor der i 2018 var en besparelse på 545 mio. kr. ved køb af parallelimporteret medicin. Besparelsen tilfalder dels borgerne, som skal betale mindre for den samme medicin, dels det offentlige som sparer udgifter til medicintilskud. Derudover sparede samfundet i 2018 i alt 65 mio. kr. på køb af parallelimporteret medicin til sygehusene.

Besparelserne ved parallelimport består af de direkte besparelser, målt som den faktiske prisforskel mellem det parallelimporterede lægemiddel og det samme lægemiddel fra den direkte importør. I gennemsnit sælges et parallelimporteret lægemiddel 17 pct. billigere end det identiske direkte importerede lægemiddel.

Hertil kommer de indirekte besparelser, som skyldes konkurrencen i sig selv, dvs. at prisen på et lægemiddel – og dermed samfundets medicinudgifter - ville have været endnu højere, hvis der ikke havde været konkurrence fra parallelimport.

Parallelimport af medicin finder sted for næsten alle typer lægemidler. Det betyder, at sundhedsvæsenet opnår større forsyningssikkerhed og undgår mangelsituationer, når mange lægemidler tilbydes fra flere forskellige leverandører.

 

Er parallelimporteret medicin lige så godt og sikkert som anden medicin?

- Kvaliteten og sikkerheden af parallelimporteret medicin er den samme som for anden medicin på apoteker og sygehuse. Der er tale om helt samme medicin, som er underlagt den samme kontrol fra myndighedernes side som øvrig medicin.

Det kræver en godkendelse fra myndighederne at parallelimportere medicin. Lægemiddelstyrelsen kræver grundig dokumenation for, at virksomheden efterlever alle krav i lovgivningen, og styrelsen foretager løbende kontrol og inspektioner af virksomhederne.

For hvert enkelt lægemiddel, som parallelimportøren ønsker at importere til Danmark, ansøger virksomheden om en tilladelse ved Lægemiddelstyrelsen. Styrelsen behandler ansøgningen og dokumentationen, og hvis medicinen er identisk med det direkte importerede produkt, udstedes en tilladelse. Virksomheden får samtidig godkendt dansksproget pakningsmateriale og indlægsseddel.

Herefter kan parallelimport påbegyndes med ompakning til dansksproget pakningsmateriale under Lægemiddelstyrelsens tilsyn. Ved ompakningen sørger parallelimportøren for, at pakningsmaterialet opfylder EU’s sikkerhedskrav, herunder korrekt forsegling af pakningerne og sporbarhed, der skal sikre, at forfalskede lægemidler ikke kommer ind på markedet. Der er endnu aldrig konstateret forfalskede lægemidler i det lovlige distributionssystem i Danmark.

I praksis indkøber parallelimportører produkter i hele EU/EØS-området, blandt andet afhængigt af hvor priserne er lavest og hvor produkterne er tilgængelige i tiltrækkeligt store mængder.

Når lægemidlerne er importeret til Danmark og ompakket med pakning og indlægsseddel på dansk, distribueres lægemidlerne til apotekerne og sygehusene via de godkendte medicinalgrossister, fuldstændig ligesom øvrig medicin.

 

Hvem parallelimporterer medicin?

- Parallelimport af medicin til Danmark har fundet sted i Danmark siden 1970’erne og er i dag en integreret del af den danske medicindistribution i sundhedssektoren.

Danmark skiller sig ud ved, at andelen af parallelimport er betydeligt større end i de øvrige EU-lande. Nogle af de største virksomheder i EU, der parallelimporterer og distribuerer medicin til mange EU-lande, er hjemmehørende i Danmark.

Virksomhederne bidrager dermed udover - store besparelser på medicinudgifterne – også med skatteindtægter og arbejdspladser i Danmark.

Når flere parallelimportører konkurrerer på samme marked om salg af samme lægemidler bidrager det til at sænke priserne yderligere.

 

Gives der tilskud til parallelimporteret medicin?

- Parallelimporteret medicin sælges på apoteker og anvendes af sygehuse fuldstændig lige som øvrig medicin. Der ydes  medicintilskud til parallelimporteret medicin på samme vilkår som øvrigt medicin.

I Danmark beregnes medicintilskuddet ud fra prisen på den billigste variant af ligeværdige (synomyne) lægemidler, som kan erstatte hinanden (substitution). I mange tilfælde vil det være et parallelimporteret lægemiddel, som er billigst. Det betyder, at der vil blive beregnet medicintilskud af lægemidlets fulde pris, hvorimod der vil være en øget egenbetaling, hvis en dyrere pakning vælges.

Spørgsmål? Kommentarer?

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Contact form

Hello, please use the form below in order to get in touch with our team.

Name